Naujienos

Įtraukime į interesų konfliktų priežiūrą įstaigų vadovus

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta lapkričio 06, 2015


Puiku, jog Vyr­i­au­sioji tarny­binės etikos komisija pradėjo skirti dau­giau dėmesio poli­tikų ir tar­nau­tojų in­teresų deklar­avimui, tačiau, siekiant efek­tyvesnės in­teresų kon­fliktų priežiūros, į ją būtina įtraukti ir įstaigų vadovus, o in­teresų deklaraci­jas teikti viešai ir atviru for­matu, TV 3 žin­ioms sakė Sege­jus Mu­ravjo­vas. Anot jo, būtų naivu tikėtis, jog vien VTEK pas­tangų užteks užkirsti kelią na­cionalinės ir vi­etos valdžios at­stovų pik­t­naudžiav­imui tarny­bine padėtimi.

Visą ko­men­tarą (nuo 22.40 min) galite rasti čia.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School