Naujienų archyvas

Naujoji antikorupcinė programa kovą su korupcija palieka vien institucijų rankose

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta birželio 17, 2011


TILS džiaugiasi, kad naujojoje NKKP redakcijoje kriterijai, pagal kuriuos bus vertinamas laukiamas rezultatas, pagaliau kinta: šalia didelio naujai priimamų, taisomų ar pildomų teisės aktų skaičiaus atsiranda ir kitoks rezultatų vertinimas, skirtas įvertinti pasikeitusį valstybės tarnautojų, verslininkų ir gyventojų veikimą bei požiūrį į korupciją. Be to, į Programą įtrauktos sritys, kurios anksčiau stokojo dėmesio, tokios kaip sveikatos priežiūros ir teisėsaugos institucijų veikla. Deja, Programoje neskiriama tinkamo dėmesio visuomenės įtraukimui į antikorupcines veiklas – naujoji antikorupcinė programa kovą su korupcija palieka vien institucijų rankose. Saugiai įtraukti visuomenę į tiesioginę kovą su korupcija per pranešimus apie konkrečius korupcijos atvejus institucijos dar nedrįsta. Vietoj aiškių priemonių, tokių kaip įstatymo, apsaugančio potencialius pranešėjus, priėmimas, NKKP numato tik galiojančių įstatymų analizės atlikimą 2012 metais, o tai reiškia, kad  pranešėjų apsaugos įstatymo priėmimas ir vėl nukeltas neapibrėžtam laikotarpiui.

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=401312Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School