Naujienų archyvas

Reikia apsaugoti apie korupciją pranešančius asmenis

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta birželio 17, 2014


Skir­tin­gai nei dau­ge­ly­je ki­tų ES ša­lių, ty­ri­mo vyk­dy­to­jų nuo­mo­ne, Lie­tu­vos tei­si­nė sis­te­ma ne­nu­ma­to jo­kių spe­cia­lių ap­sau­gos nuo per­se­kio­ji­mo prie­mo­nių vie­šo­jo ar pri­va­taus sek­to­riaus dar­buo­to­jams, pra­ne­šu­siems apie pa­žei­di­mą ar nu­si­kal­ti­mą. In­for­ma­to­rių ap­sau­gos nuo­sta­tos nė­ra įtrauk­tos nei į ša­lies Dar­bo ko­dek­są, nei į Vals­ty­bės tar­ny­bos, Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos, Ap­lin­kos ap­sau­gos, Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mus ar ki­tus tei­sės ak­tus. Nors dar­buo­to­jai yra tei­siš­kai ap­sau­go­ti nuo ne­tei­sė­to at­lei­di­mo iš dar­bo, ap­sau­ga už pra­ne­ši­mą apie nu­si­kals­ta­mas vei­kas nė­ra įsta­ty­mų at­ski­rai iš­sa­miai reg­la­men­tuo­ta.

Visą R. Grigolytės straipsnį galite perskaityti čia: http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/skatinimas-pranesti-apie-korupcija-neapsaugant-pranesejo/181592 Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School