Naujienos

TILS direktorius R. Juozapavičius TILS korupcijos tyrimus ir aktualius antikorupcinius pasiūlymus pristatė Seimo Antikorupcijos komisijai.

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta balandžio 20, 2005


Daugiausia dėmesio parlamentarai skyrė policijos korupcijos klausimui. Posėdyje dalyvavęs VRM atstovas teisino savo instituciją sakydamas, kad ten „daroma daug korupcijos prevencijai“, tačiau niekas su juo nesiginčijo.

Buvo garsiai mąstyta, kodėl žmonių itin korumpuotais laikomi teisėjai niekaip nesugeba priimti „Teisėjų etikos taisyklių“ ir užtikrinti jų laikymosi.

Antikorupcijos komisijos nariai palaikė įdėją, kad reikia ratifikuoti Jungtinių Tautų Organizacijos Konvenciją dėl korupcijos ir skundėsi, kad niekaip negali išversti jos į lietuvių kalbą.

Štai ką mes įteikėme parlamentarams:


”Transparency International” Lietuvos skyriaus (TILS) ir TILS partnerių šiuo metu svarstomi ir tikslinami pasiūlymai Seimui ir Vyriausybei dėl svarbiausių šiandienos kovos su korupcija uždavinių:

2005 m. balandžio 20 d.

 1. Stiprinti Specialiųjų tyrimų tarnybą, kaip vienintelę nepriklausomą baudžiamojo korupcijos persekiojimo instituciją, ir sudaryti sąlygas jos pareigūnų efektyviam bei profesionaliam ir atsakingam darbui.

 1. Įteisinti brangių ir sistemines pasekmes turinčių viešųjų iniciatyvų kaštų – naudos analizę, viešai tvirtinti pagrindinius jos parametrus (prarastos gyvybės vertė, socialinė diskonto norma ir pan.). Tai leistų atmesti daug siauroms interesų grupėms naudingų ar tiesiog nemokšiškų teisės aktų projektų bei padėtų išvengti korupcinių viešųjų pirkimų bei korumpuotų viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektų.

 1. Parengti priemonių planą, kaip bus siekiama pažaboti korupciją policijoje.

 1. Parengti priemonių planą, kaip bus kovojama su korupcija teismuose.

 1. Parengti priemonių planą, kaip bus siekiama sumažinti korupciją sveikatos apsaugos sistemoje.

 1. Tobulinant politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą reglamentuojančius įstatymus svarstyti pasiūlymą drausti mokamą politinę reklamą per radiją ir televiziją kartu įpareigojant licencijuotus transliuotojus nemokamai transliuoti politinę reklamą.

 1. Kuo skubiau parengti ir priimti Politikų etikos kodeksą.

 1. Patobulinti ir priimti Seimui pateiktą Tarnautojų elgesio kodekso projektą ir sukurti efektyvią etikos priežiūros infrastruktūros ir stebėsenos sistemą.

 1. Parengti Baudžiamojo kodekso pakeitimus dėl asmenų, padedančių atskleisti nusikalstamas korupcinio pobūdžio veikas, atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės.

 1. Parengti Asmenų, pranešusių apie teisės pažeidimus valstybės ir savivaldybių institucijose, apsaugos nuo neteisėto poveikio įstatymo, Valstybės tarnybos įstatymo papildymo, Darbo kodekso papildymo įstatymų ir kitų teisės norminių aktų projektus siekiant per darbo santykius ginti pranešančius apie korupciją piliečius.

 1. Reikia mažinti valdžios atstovų diskretiškų sprendimų ir veiksmų galimybes. Valdžia turi skaidrinti sprendimų priėmimą aktyviau įtraukdama į šį procesą visuomenės atstovus. Būtina perkelti visą ne slaptą informaciją į elektronines laikmenas, integruotai ją valdyti ir padaryti prieinamą visuomenei.

 1. Užtikrinti kiekvieno piliečio teisę gauti informaciją apie visų įmonių akcininkus bei jų ryšius su valstybės tarnautojais, politikais, politinėmis partijomis ir kitais ūkio subjektais.

 1. Išanalizuoti esamus trūkumus reglamentuojant lobistinę veiklą bei parengti naują Lobistinės veiklos įstatymą.

 1. Būtina užtikrinti išties viešų, skaidrių ir sąžiningų priėmimo konkursų į valstybės tarnybą praktiką – atverti valstybės tarnybą kompetentingiems, šiuolaikinį išsilavinimą įgijusiems žmonėms.

 1. Svarstyti galimybę plačiai taikyti Vakarų šalyse naudojamus „sąžiningumo testus“ valstybės tarnautojams ir ypač policininkams. Iš anksto perspėjus pareigūnus apie tai, kad tokia patikra gali būti atliekama, specialios tarnybos galėtų išmėginti pareigūnų sąžiningumą. Vien žinojimas apie galimas patikras veiks atgrasančiai. Neišlaikę „sąžiningumo testo“ – atleidžiami iš tarnybos.

 1. Būtina įpareigoti valstybės ir savivaldybių tarnautojus deklaruoti ne tik pajamas, bet ir išlaidas bei reguliariai tikrinti, ar jie gyvena pagal deklaruojamas išlaidas. Reikia parengti asmens faktiškai disponuojamo turto ir jo piniginių išlaidų atitikimo gautoms pajamoms nustatymo tvarkos projektą.

 1. Parengti „vieno kontakto“ funkcionavimo nuostatus, jo įgyvendinimo tvarką ir siekti, kad šis principas būtų įgyvendinamas visose viešąsias paslaugas teikiančiose institucijose.

 1. Išanalizuoti savivaldybių kontrolės ir audito institucijų veiklą, parengiant savivaldybių kontrolierių statusą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus ir papildymus bei įtvirtinat šios institucijos nepriklausomumą nuo audituojamų subjektų.

 1. Parengti priemonių planą korupcijai Valstybinėje mokesčių inspekcijoje sumažinti. Sukurti geras paskatas mokesčių inspektoriams kovoti su mokesčių nemokančiais. Šiuo metu dėl to, kad ryšys tarp išieškotų mokesčių ir inspektoriaus darbo užmokesčio yra silpnas, ką tikrinti renkamasi ne pagal laukiamą pažeidimų mastą, kas būtų svarbiausia institucijai, kurios tikslas maksimizuoti surenkamus mokesčius, esant to momento mokesčių teisės sistemai. Inspektoriai taip pat vengia nagrinėti sudėtingiausius mokesčių nemokėjimo atvejus, kai yra didelė tikimybė bylinėtis teisme.

 1. Parengti Baudžiamojo kodekso papildymus, reglamentuojant ir išplečiant kyšio sąvoką, apimančią ir neturtinės naudos sau ir kitiems asmenims gavimą, taip pat harmonizuojant nuostatas, susijusias su tarpininko kyšininkavimu su Jungtinių Tautų Organizacijos Konvencijos dėl korupcijos nuostatomis. Numatyti juridinių asmenų atsakomybę už tarpininko kyšininkavimą.

 1. Ratifikuoti Jungtinių Tautų Organizacijos Konvenciją dėl korupcijos.

 1. Parengti Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, siekiant įtvirtinti galimybę įpareigoti įtariamąjį ir kaltinamąjį įrodyti, kad galintis būti konfiskuotu turtas buvo įgytas nenusikalstamu keliu.

 1. Parengti Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų ir papildymų projektą, siekiant pradėti taikyti viešųjų pirkimų vykdymą centralizuotai. Taip pat įdiegti viešųjų pirkimų dalyvių etiško elgesio kodeksą, įteisinti viešųjų pirkimų dalyviams privalomą sąžiningumo deklaracijos pasirašymą, nustatyti kandidatų į viešųjų pirkimų komisijos narius tinkamumo patikrinimo tvarką ir t.t.

 1. Užtikrinti privalomus valstybės tarnautojų antikorupcinius ir profesinės etikos mokymus, bei numatyti, kad antikorupcinių ir profesinės etikos mokymų (kursų) baigimas būtų laikomas privalumu vertinant valstybės ar savivaldybės darbuotojo kvalifikaciją ir skiriant į aukštesnes pareigas.

 1. Finansuoti moksleivių, studentų bei suaugusiųjų antikorupcinį švietimą.



Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School