Naujienų archyvas

TILS skelbia TPTC tyrimą, atskleidžiantį, kad Lietuvos teisės aktais nustatytas SF paramos administravimas neatitinka ES teisės ir sudaro prielaidas atskirų asmenų piktnaudžiavimui bei interesų konfliktui.

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta sausio 16, 2006


TILS užsakymu Teisės projektų ir tyrimų centro atliktame tyrime “Esamų ir potencialių interesų konfliktų ES struktūrinių fondų projektų atrankos procese Lietuvoje analizė” nurodoma, kad Lietuvos teisės aktais nustatytas SF paramos administravimas neatitinka ES teisės ir sudaro prielaidas atskirų asmenų piktnaudžiavimui bei interesų konfliktui.

Pažeidžiant ES teisės reikalavimus tie patys asmenys bei insitucijos yra ir kontroliuojamieji, ir kontrolieriai, vykdantieji ir vykdymą prižiūrintys. Lietuvos teisės aktų sistemoje institucijos turi bendrinius pavadinimus „vadovaujančioji“, „tarpinė“, „įgyvendinančioji“ ir pan. Todėl iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad viena atskira pareigūnų grupė prižiūri kitą grupę. Tačiau greta viena kitą kontroliuojančių institucijų bendrinių pavadinimų įrašius realios įstaigos pavadinimą iš karto matyti, kad Lietuvoje nustatytas gero administravimo ir kontrolės principų neatitinkantis reglamentavimas, pagal kurį pati institucija iš savęs reikalauja duomenų, pati save vertina ir pati sau duoda nurodymus, – pavyzdžiui:

vadovaujančioji institucija (Finansų ministerija) gauna iš auditą koordinuojančios institucijos (Finansų ministerijos) visą reikiamą informaciją, susijusią su Bendrojo programavimo dokumento (BPD) įgyvendinimu, kad įsitikintų, ar tinkamai naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos;

mokėjimo institucija (Finansų ministerija) gauna iš auditą koordinuojančios institucijos (Finansų ministerijos) ir vadovaujančiosios institucijos (vėl gi Finansų ministerijos) visą informaciją, susijusią su BPD įgyvendinimu, kad įsitikintų, ar tinkamai naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos ir duoda minėtoms institucijoms, t.y., pati sau privalomus vykdyti nurodymus dėl ES struktūrinių fondų lėšų apskaitos;

auditą koordinuojanti institucija (Finansų ministerija) gauna iš mokėjimo institucijos (Finansų ministerijos) ir vadovaujančiosios institucijos (Finansų ministerijos) visą informaciją, susijusią su BPD įgyvendinimu, kad įsitikintų, ar tinkamai naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos ir t.t.

Teisės projektų ir tyrimų centras rekomenduoja decentralizuoti struktūrinių fondų administravimą. Pirma, reikia pakeisti situaciją, kai tos pačios institucijos (Finansų ministerijos), t.y., tų pačių pareigūnų rankose yra tiek BPD Priežiūros komiteto, tiek Vadovaujančios institucijos, tiek Mokėjimo institucijos, tiek Auditą koordinuojančios institucijos funkcijų ir tarpusavio kontrolės valdymas. Antra, reikia iš tikrųjų įgyvendinti teritorinio atstovavimo principą ES struktūrinės paramos administravime. Trečia, turi būti sukurta sistema, kurioje priežiūros, vadovavimo, mokėjimo, audito koordinavimo, paraiškų atrankos ir sprendimų dėl jų priėmimo, projektų įgyvendinimo patikros funkcijos būtų priskirtos atskiriems subjektams ne vien tik skirtingais vardais pavadinant tą pačią instituciją, o realiai užtikrinant skaidrumo kontrolę ir tinkamo administravimo priežiūrą.

Reikia peržiūrėti realių galių paskirstymą tarp tarpinių institucijų ir įgyvendinančiųjų institucijų. Šių institucijų darbuotojams reikia nustatyti, kaip jie turi vengti viešų interesų konflikto su privačiais jų pačių ar jiems artimų žmonių interesais.

Tobulinant teisės aktus, stiprinant skaidrumo kontrolę ir privačių bei viešų interesų konflikto prevenciją, privalu konkrečiai nustatyti, kaip paraiškų atrankoje dalyvauja nevyriausybinių organizacijų (neturinčių intereso sprendžiant paramos klausimą) atstovai bei kitų (ne tik vadovaujančios, tarpinės ar įgyvendinančios) kompetentingų valstybės institucijų (pvz., Valstybės kontrolės, Seimo kontrolierių, STT, apskričių, savivaldybių) atstovų dalyvavimo tvarka. Nustatyti, kaip atrankos komiteto veikloje dalyvauja minėtų institucijų, regioninių organizacijų atstovai, kaip jie ten kviečiami.

Taip pat būtina konkrečiai nustatyti, kaip užtikrinamas atrankos proceso viešumas. Būtina viešai skelbti tvarką, kaip skiriami vertintojai, viešai pateikti vertintojų sąrašą bei atskiro projektų vertintojų sąrašą. Nustatyti vertintojo ir atrankos komiteto nario nušalinimo tvarką, esant pagrįstų abejonių dėl subjektyvumo ar galimo privačių ir viešųjų interesų konflikto. Nustatyti procedūrą, pagal kurią gali būti tiesiogiai ginčijamas įgyvendinančios institucijos ar atrankos komiteto sprendimas būtent dėl interesų konflikto galimybės.

Atsižvelgiant į tai, kad ES teisė struktūrinių fondų finansavimo paraiškų atrankoje reikalauja realiai nustatyti tinkamą administravimą, patikimų ir objektyvių sprendimų priėmimą, ir užtikrinti skaidrumą bei pašalinti grupinių bei administravimą vykdančių subjektų privačių interesų įtakos grėsmę,

atsižvelgiant į tai, kad BPD administravimo veikloje dalyvauja ne tik valstybės tarnautojai, bet viešųjų įstaigų darbuotojai,

atsižvelgiant ir į tai, kad struktūrinių fondų finansavimo mastai yra labai dideli,- reikėtų nustatyti etikos taisykles, veikiančias būtent finansavimo iš struktūrinių fondų administravime. Suinteresuotiems asmenims turėtų būti suteikta teisė skųsti BPD administruojančių institucijų ir jų darbuotojų veiksmus remiantis būtent tokiomis taisyklėmis. Remiantis šiomis etikos taisyklėmis būtų galima vertinti priimtų sprendimų teisėtumą ir konkrečių darbuotojų tolimesnio darbo klausimus.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School