Naujienų archyvas

TILS: politikai panašėja į verslininkus

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta birželio 17, 2013


Or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy in­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus (TILS) va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas pa­brė­žia, kad rink­da­mie­si „pi­ni­gin­ges­nes“ ar įta­kin­ges­nes mi­nis­te­ri­jas po­li­ti­kai el­gia­si kaip vers­li­nin­kai. To­dėl ky­la na­tū­ra­lus klau­si­mas, ar jie ne­sie­kia pri­ėji­mo prie vie­šų­jų fi­nan­sų, kad tie pi­ni­gai bū­tų pa­nau­do­ti kon­kre­čioms in­te­re­sų gru­pėms, o ne vi­siems pi­lie­čiams.

S.Mu­rav­jo­vo nuo­mo­ne, Na­cio­na­li­nės ko­vos su ko­rup­ci­ja prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mas strin­ga ir ne­aiš­ku, ar bus įvyk­dy­tos vi­sos nu­ma­ty­tos prie­mo­nės. Apie ko­rum­puo­čiau­sias sri­tis, la­biau­siai pa­pli­tu­sias ko­rup­ci­jos for­mas, po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo tvar­ką – „Lie­tu­vos ži­nių“ in­ter­viu su TILS va­do­vu Ser­ge­ju­mi Mu­rav­jo­vu.

Visą interviu kviečiame skaityti čia

Nuotrauka – Oresto Gurevičiaus, „Lietuvos žinios”.



Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School