Naujienų archyvas

Viešasis sektorius vangiai kovoja su korupcija

Atgal
Meniu

TILS

Paskelbta gruodžio 07, 2010


„Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad dauguma apklaustų nacionalinio ir savivaldos lygmens institucijų 2009 ir 2010 metais neskyrė lėšų ir atskirų specialistų etatų antikorupcinių programų įgyvendinimui. Anot institucijų atstovų, ši padėtis nesikeis ir ateinančiais 2011 metais.

Šių metų lapkričio mėnesį „Transparency International“ Lietuvos skyrius atliko tyrimą, kurio metu siekė nustatyti, kokias antikorupcines programas turi ir įgyvendina valstybinės ir savivaldos institucijos, kokie instituciniai pajėgumai ir lėšos tam skiriamos, kaip pačios institucijos vertina tokių priemonių reikalingumą ir efektyvumą. Klausimynas buvo pateiktas 76 institucijoms – Lietuvos respublikos ministerijoms, savivaldybėms, Seimo ir Vyriausybės kanceliarijoms. Klausimyną sudarė dvylika klausimų, į pateiktus klausimus buvo prašoma atsakyti institucijos atstovo tiesiogiai atsakingo už antikorupcines priemones. Atsakymus pateikė 54 institucijos – 10 iš 14 ministerijų, 42 iš 60 savivaldybių, Seimo ir Vyriausybės kanceliarijos.

„Institucijų atsakymai rodo, kad pajėgumai kovoti su korupcija valstybiniame sektoriuje yra minimalūs. Skirdami korupcijos problemai tiek mažai dėmesio, vargu ar galime tikėtis realių pokyčių kasdienėje viešojo sektoriaus veikloje. Pokyčiai įmanomi tik konkretaus veikimo, kokybiškai naujų priemonių diegimo ir efektyvios antikorupcinės veiklos stebėsenos dėka. Atrodo, daugelyje įstaigų kova su korupcija yra “Pelenės“ vietoje,“ – sako TILS vadovas Sergejus Muravjovas.

Dauguma institucijų teigia, turinčios ir viešai skelbiančios antikorupcinę programą ir jos priemonių įgyvendinimo planą. Valstybės institucijos informuoja visus arba didžiąją dalį savo darbuotojų apie jose arba jų vykdomą antikorupcinę veiklą, skelbdamos informaciją viešai, organizacijos tinklapyje ir / ar vidinėje elektroninėje sistemoje (46 institucijos), susitikimų ir posėdžių metu (12 institucijų) ir supažindinant darbuotojus pasirašytinai (12 institucijų).

Didžioji dalis institucijų nurodė, kad vykdo piliečių informavimą ir priiminėja piliečių skundus (53 institucijos). Jos taip pat vykdo antikorupcinius mokymus darbuotojams (36 institucijos), priima darbuotojų pranešimus institucijos viduje (35 institucijos), turi „karštąsias“ arba pagalbos linijas (18 institucijos). Dauguma institucijų savo įgyvendinamas priemones įvertino kaip labiau efektyvias nei neefektyvias.

Dauguma įstaigų atstovų mano, kad antikorupcinė programa yra reikalinga ir padeda joms kovoti su korupcija.Tiesa, lėšos antikorupcinei programai įgyvendinti skiriamos tik 9 iš 54 atsiliepusių institucijų. Didžiojoje dalyje institucijų nėra numatyta atskirų etatų ir lėšų programos įgyvendinimui.

Kaip būdus savo antikorupcinei veiklai pagerinti, didžioji dalis institucijų nurodė, kad yra reikalingas atskiras darbuotojas, atsakingas už tokios veiklos įgyvendinimą. Šiuo metu antikorupcinė veikla daugumoje atvejų yra paskirta kaip papildoma funkcija atskiriems jų institucijų darbuotojams. Kituose pasiūlymuose minimas didesnis dėmesys antikorupciniam švietimui, sprendimų viešumui, efektyvesniam antikorupcinių komisijų darbui.

TILS primena, kad šiuo metu yra ruošiama nauja 2011-2014 metų Nacionalinės kovos su korupcija programa (NKKP), kurios pagrindu daugelis institucijų priima ir įgyvendina savo antikorupcines programas. Specialiųjų tyrimų tarnyba, rugpjūčio mėnesį atlikusi 2009-2010 metų NKKP įgyvendinimo stebėseną, paskelbė, kad per pusantrų metų buvo įvykdyta 44 procentai antikorupcinių priemonių, iš dalies įvykdyta 30 procentų, o neįvykdyta 26 procentai priemonių.Daugiau apie mūsų veiklą

Politikos skaidrumas
Viešųjų finansų skaidrumas
Verslo skaidrumas
Žiniasklaidos skaidrumas
Antikorupcinis ugdymas
Dalyvaujamasis biudžetas
Transparency School